شیوه پذیرش دانشگاه مجازی المصطفی

1-     دانش پذیری
در این شیوه متقاضی از طریق سایت دانشگاه در باشگاه مخاطبان دانشگاه ثبت نام می کند داوطلبانی که در باشگاه مخاطبان دانشگاه با رشته های آشنا شدند و عزم جدی برای شرکت در رشته های دانشگاه را دارند. فرم ثبت نام نهایی را تکمیل نموده و مدارک(عکس ،تصویر مدرک هویتی و  تصویر آخرین مدرک تحصیلی ) را از طریق سایت ثبت نام دانشگاه ارسال می کنند.
 معاونت آموزش پس از بررسی مدارک در صورت تایید کد تحصیلی موقت را از طریق ایمیل برای متقا ضی ارسال می کند. متقاضی می بایست از طریق سایت دانشگاه وارد میز کار خود شود (لینک ورود به میز کار )و دروسی را که برای ترم دانشپذیری تعیین شده است مطالعه نموده و تکالیف خواسته شده را انجام دهد. در صورت کسب نمره لازم و موفقیت در آزمون های دروره دانشپذیری کد موقت او تبدیل به کد دائم شده و دانش پژوه خواهد شد.
ادامه مطلب
.......
2-    آزمون ورودی جامعه المصطفی العالمیه:
هر ساله المصطفی برای پذیرش طلاب خود در دو نوبت برای مقاطع ارشد آزمون حضوری برگزار می کند که دانشگاه مجازی نیز تعدادی از دانش پژوهان خود را به این شیوه پذیرش می کند.
ادامه مطلب