گزيده آيين نامه آموزشي دانشگاه مجازي المصطفي (ص)

توسعه فن‌آوري در عصر حاضر بسياري از امكانات در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي را تغيير داده است. اين توسعه همه جانبه با ورود به قرن بيست و يكم فرآيند آموزش را نيز تحت تأثير قرار داده و مفاهيم جديدي را در عرصة فن‌آوري تعليم و تربيت ارائه نموده است، لذا آموزش بايد در راستاي همگامي با ساير تغييرات و انتظاراتي كه اجتماع از آن دارد؛ به نحو مناسبي تغيير كند. دانشگاه مجازي المصطفي(ص)، دوره‌هاي آموزشي خود را با تلاش در بهره‌گيري از اصول فن‌آوري تعليم‌ و ‌تربيت و استانداردهاي آموزش الكترونيكي، به منظور گسترش هر چه بيشتر معارف اسلام و علوم اهل بيت(عليهم السلام) و دسترسي افراد مستعد به آموزش عالي امکان شرکت در دوره هاي آموزشي اين دانشگاه را در هر زمان و هر مکان فراهم کرده است. دروس اين دانشگاه به صورت چند رسانه اي و تعاملي مطابق با برنامه ها و سرفصلهاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري جمهوري اسلامي ايران ارائه مي شود و به دانش آموختگان در مقاطع رسمي مدرک مورد تاييد وزارت اعطا مي شود و در دوره هاي آزاد گواهي پايان دوره اعطا مي گردد.

شيوه پذيرش
بر اساس ضوابط ابلاغ شده پذیرش دانشجو در دوره های مجازی به شیوه دانش پذیری می باشد:
در این شیوه متقاضیان پس از ورود به سایت و انجام مراحل ثبت نام و ارائه مدارک به عنوان دانش پذیر طبق اعلام دانشگاه در زمان تعیین شده انتخاب واحد نموده و در کلاسها شرکت می کند.
تعداد واحدها و طول هر دوره
ماده 20) حداکثر طول دوره کارشناسی‌ارشد براساس هر 12 واحد آموزشی یک نیم‌سال تحصیلی محاسبه می‌گردد.
تبصره: مدت زمان تدوین پایان نامه براساس آیین نامه مربوط محاسبه می‌گردد.
ماده 22) تعداد واحدهاي انتخابي طلاب در شرايط عادي طي يك نيم‌سال تحصيلي نبايد کمتر از 12 واحد و بیشتر از 16 واحد باشد.
تبصره 4: طلابی كه آخرين معدل نیم‌سال آنان حداقل 18 باشد، مشروط به رعایت میانگین واحدهای اخذ شده در هر نیم‌سال با موافقت رییس ارشد واحد آموزشی می‌توانند حداکثر تا 4 واحد بیشتر اخذ نمایند.
تبصره 5: به مدت مجاز تحصیل خواهران متأهل، یک نیم‌سال اضافه می‌شود.
ماده 15) پایان نامه کارشناسی‌ارشد به عنوان چهار واحد درسی آموزشی براساس آیین نامه تدوین پایان نامه قابل ارائه است.
حذف و اضافه
ماده 26) طلبه مي‌تواند در هر نيم‌سال تحصيلي فقط در مهلتي كمتر از دو هفته، پس از شروع نيم‌سال تحصيلي، حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابه‌جا نمايد، مشروط بر رعايت حداقل و حداكثر تعداد واحد‌هاي انتخابي.
ماده 27) در موارد ضروري طلبه مي‌تواند تا 5 هفته‌ي قبل از پايان نيم‌سال تحصيلي فقط يكي از دروس خود را با تأييد گروه علمی ـ تربیتی مربوط حذف كند، مشروط بر آن كه اولاً غيبت طلبه در آن درس بيش از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقي مانده وي از حداقل واحدهای نیم‌سال کمتر نشود.
ماده 28) حذف درس‌هاي اخذ شده در يك نيم‌سال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص واحد آموزشي، طلبه قادر به ادامه‌ي تحصيل در آن نيم‌سال نباشد. به فرض موافقت با حذف درس، اگر طلبه از مرخصي ترمي استفاده نكرده باشد، جزو مرخصي ترمي محسوب و در غير اين صورت نيم‌سال مزبور جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل طلبه محسوب خواهد شد.
حضور و غیاب
ماده 33) اگر غيبت بيش از سه شانزدهم طلبه در هر درس تماماً غيرموجه باشد، موجب حذف آن درس با نمره صفر خواهد شد و اگر موجه يا تلفيقي از موجه و غير موجه باشد موجب حذف آن درس بدون نمره صفر مي‌گردد.
ماده 35) غيبت غيرموجّه در روز امتحان هر درس، به منزله‌‌ي گرفتن نمره صفر در آن درس است و غيبت موجّه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي‌گردد.
مرخصي تحصيلي
ماده 37) طلبه مي‌تواند در طول دوره تحصيلي از مرخصي اضطراري ترمي یا يك ماهه استفاده نمايد.
انصراف و ترك تحصيل
ماده 52) انصراف طلبه از تحصيل با شرايط ذيل پذيرفته مي‌شود:
1. درخواست كتبي با ذكر ادله؛
2. موافقت ريیس ارشد واحد آموزشي؛
3. تأييد معاونت آموزشی المصطفی(ص) .
تبصره: حداكثر زمان اعلام نظر واحد آموزشی پس از درخواست طلبه ده روز و اعلام نظر معاونت آموزشی المصطفی(ص) نيز حداكثر به مدت ده روز است و عدم اعلام نظر، به معنای تأييد انصراف خواهد بود.
ماده 53) پس از قطعيت انصراف و انسداد پرونده، بازگشت طلبه منوط به اجراي مراحل پذيرش و قبولي او در آزمون‌هاي مربوط است.
ماده 54) ترك تحصيل (بدون كسب اجازه و هماهنگي با واحد آموزشي) به مدت بيش از يك‌ ماه، انصراف از تحصيل محسوب و موجب انسداد پرونده توسط واحد آموزشي مي‌گردد.
تبصره: در صورت بازگشت طلبه در مدت زمان كمتر از يك نیم‌سال و ارائه دلايل موجه، واحد آموزشي مي‌تواند نسبت به جاري شدن پرونده‌ي‌ وي اقدام نمايد.
ارزشیابی تحصیلی
ماده 61) حداقل نمره قبولي در دوره كارشناسي‌ارشد در هر ماده درسي 12 و نمره پايين‌تر از 12 مردود محسوب مي‌شود؛ در صورت مردودي، طلبه ملزم است آن درس را دوباره اخذ نماید.
ماده 62) دروسي كه علاوه بر ارزشیابی كتبي، ارزشیابی شفاهي نيز دارند حداقل نمره قبولي در هر كدام 10 است مشروط بر اين كه ميانگين دو نمره از دوازده كمتر نباشد.
ماده 73) ميانگين نمرات طلبه در هر نيم‌سال نبايد كمتر از 14 باشد، در غير اين صورت، نام‌نويسي طلبه در نيم‌سال بعد به صورت مشروط خواهد بود.
ماده 74) در دوره كارشناسي‌ارشد اگر طلبه طي دو نيم‌سال تحصيلي مشروط شود در هر مرحله‌اي از تحصيل كه باشد واحد آموزشي مي‌تواند با توجه به شرايط طلبه پرونده او را مسدود نمايد.
تبصره: مشروط شدن در سه نیم‌سال متوالي يا چهار نیم‌سال متناوب، موجب لغو پرونده توسط واحد آموزشي مي‌گردد.
فراغت از تحصيل
ماده 94) طلبه‌ای كه كليه واحدهاي درسي دوره کارشناسی‌ارشد را طبق برنامه مصوب و بر اساس اين آيين‌نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ‌التحصيل اين دوره (حسب مورد) شناخته مي‌شود.
ماده 95) مدرك کارشناسی‌ارشد به كساني داده مي‌شود كه شرايط زير در مورد آنان احراز شده باشد:
1. اتمام دوره در مدت زمان مجاز تحصيل؛
2. داشتن معدل كل حداقل 14؛
تبصره: مواردي كه كميته انضباطي المصطفی(ص) طبق آيين‌نامه مربوط از اعطاي مدرك به طلبه خودداری کند، مدرك به او تعلق نمي‌گيرد.
ماده 99) ميانگين كل نمرات طلبه در پايان دوره تحصيل، بايد حدّاقل 14 باشد، تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك کارشناسی‌ارشد دريافت كند. در صورتي كه ميانگين نمرات طلبه از 14 كمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد مي‌تواند حدّاكثر تا 20 واحد درسي به میزان یک نیم‌سال از درس‌هايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است، مجّدداً انتخاب و آن درس را تكرار كند تا ميانگين كل خود را جبران نمايد.
تبصره: به طلابی كه معّدل آنها بين 12 تا 14 باشد، گواهي اتمام دوره‌ي‌ مربوط اعطا مي‌شود و مدرک کارشناسی‌ارشد به او تعلق نمی‌گیرد.
تبصره: به طلابی که به هر دلیل از تحصیل باز می‌مانند فقط گواهی دروس با ذکر واحد و نمره‌ی اخذ شده اعطاء می‌شود.