مأموریت دفتر مطالعات توسعه و برنامه ریزی
دفتر مطالعات توسعه و برنامه ریزی به استناد حکم ریاست دانشگاه دارای دو حوزه مأموریتی است:
•    برنامه ریزی و مطالعات توسعه
•    اتاق فکر
 برنا مه ریزی و مطالعات توسعه
اهم وظایف :
•    برنام ریزی استراتژیک
•    تدوین ماموریت
•    ترسیم چشم انداز
•    تعیین راهبردها
•    طراحی برنامه 5 ساله
    تدوين طرح هاي استراتژيك
    تدوين سياست ها و راهبردهاي بلند مدت
•    تحليل گري و پژوهش در حوزه مسائل استراتژيك
•    انجام مطالعات نیازسنجی
•    ...
 اتاق فکر
اهم وظایف
•    تصمیم پژوهی و سیاست پژوهی
    ﺷﻨﺎﺳﺎئي ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﺭﻭ
    ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﺭﺳﻤﻲ با ﺩﻧﻴﺎﻱ آﺭﺍ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ نخبگان
    ايجاد و توسعه  شبكه هاي تخصصي در جهت كمك به تحليل هاي استراتژيك
    ارزيابي سياست ها ، راهبردها ،طرح ها و برنامه ها
•    آینده پژوهی و آینده اندیشی
•    مدیریت دانش
•    ارائه ي مشاوره در خصوص تصميم هاي عاجل
•    انجام پروژه های ترازیابی(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻱ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﺑﻮﻣﻲﺳﺎﺯﻱ ﺁﻧﻬﺎ )
•    جمع اوری ایده ها،ایده سازی و ایده پردازی و به جریان انداختن انها در سازمان
•    ...