مديريت و ساماندهی امور اداری مالی، و پشتيبانی اجرايی از واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه خدمات لازم به واحدها، مأموريت اين معاونت است. پی‌گيری امور مربوط به شهريه دانشجويی، درآمدها و هزينه‏‏ها نيز از جمله وظايف آن به شمار می‌رود.