حوزه ریاست دانشگاه مجازی المصطفی شامل بخش های زیر است :
1.    دفتر ریاست
2.   گروه مشاوران ریاست
شرح وظایف مسئول دفتر ریاست
1.    ابلاغ دستورات صادره رياست دانشگاه مجازی به اشخاص و واحدهاي تابعه و پيگيري آن تا حصول نتيجه؛
2.    تهيه و تنظيم صورتجلسات رياست، ابلاغ و پيگيري مصوبات آنها؛
3.    امور دبيري هیئت رئیسه دانشگاه مجازی؛
4.    نظارت بر حسن اجراي وظايف در واحدهاي دانشگاه مجازی جهت ارائه گزارش به رياست دانشگاه مجازی؛
5.    هماهنگي و همكاري با واحدهاي دانشگاه مجازی در راستاي ماموريت‌هاي محوله؛
6.    مديريت ارتباط ميان رياست و مراكز و اشخاص؛
7.    تسهيل زمينه ارتباط و مشورت‌دهي مشاوران رياست؛
8.    پيگيري و رفع مشكلات كاركنان، كادر علمي و دانش پژوهان از طريق مراجع مربوط حسب دستور رياست؛
9.    نظارت بر حسن عملكرد نيروهاي دفتر و دريافت گزارش از آنان.
شرح وظایف متصدي امور دفتري و دبیرخانه
1.    پاسخگويي به مراجعات دفتر رياست و راهنمايي آنان به مراجع ذيربط؛
2.    تنظيم و برنامه‌ريزي ديدار، جلسات و فعاليت‌هاي روزانه رياست دانشگاه مجازی و پيگيري نيازهاي جلسات؛
3.    انجام امور ميزباني جلسات و ديدارهاي رياست دانشگاه مجازی؛
4.    پاسخگويي به تلفن‌هاي دفتر و راهنمايي مخاطبين؛
5.    انجام تماس‌هاي تلفني رياست دانشگاه مجازی؛
6.    پيگيري نيازهاي عمومي دفتر رياست.

شماره تماس :
مسئول دفتر ( مجید کمیجانی) 2114111 253 98
+
متصدی امور دفتری و دبیرخانه ( جواد صفایی )  2114113 253 98+