فارسی

انگلیسی

عربی

اردو

فرانسه

آذری

 

اخلاق اسلامی گرایش اخلاق کاربردی

تفسیر و علوم قرآن
کارشناسی ارشد

تفسیر و علوم قرآن
کارشناسی ارشد

مطالعات اسلامی
کارشناسی ارشد

مطالعات اسلامی
کارشناسی ارشد

مطالعات اسلامی
کارشناسی ارشد

1

کارشناسی ارشد
ثبت نام

تفسیر و علوم قرآن

مطالعات اسلامی
کارشناسی ارشد

فقه اسلامی
کارشناسی

علوم قرآن و حدیث
کارشناسی

زبان فارسی و معارف اسلامی
کاردانی

زبان فارسی و معارف اسلامی
کاردانی

2

کارشناسی ارشد
ثبت نام

اخلاق اسلامی گرایش فلسفه اخلاق

اخلاق اسلامی گرایش فلسفه اخلاق
کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث
کارشناسی

زبان فارسی و معارف اسلامی
کاردانی

 

 

3

کارشناسی ارشد
ثبت نام

فقه اسلامی

زبان فارسی و معارف اسلامی
کاردانی

زبان فارسی و معارف اسلامی
کاردانی

 

 

 

4

کارشناسی
ثبت نام
زبان فارسی            
کارشناسی
ثبت نام